REJESTRACJA ON-LINE

Zarejestruj się przez internet. Podaj swoje dane osobowe wymagane w procesie rejestracji. Potwierdzenie zapisu otrzymasz na podany podczas rejestracji adres email.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Ładuję...

Terapie i konsultacje on-line odbywają się za pomocą komunikatora SKYPE

Wizyty w gabinetach stacjonarnych odbywają się w gabinetach w nowym standardzie sanitarnym.

Płatności za konsultacje prosimy wykonywać na konto bankowe nr:
86 1140 2004 0000 3902 4380 0696

W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z wdrożonymi procedurami sanitarnymi .

PROCEDURY:

 1. Prosimy o przybycie na umówioną wizytę punktualnie nie wcześniej, prosimy o poczekanie aż terapeuta otworzy Państwu drzwi gabinetu.
 2. Po wejściu do gabinetu prosimy o dezynfekcje rąk lub rękawiczek płynem odkażającym.
 3. Gabinet jest wietrzony każdorazowo przed kolejnym pacjentem.
 4. Płatność za wizytę odbywa się za pośrednictwem przelewów bankowych przed wizytą.
 5. Terapeuta przyjmie Państwa w przyłbicy, zachęcamy także Państwa do używania przyłbicy podczas wizyty.
 6. Terapeuta po każdym pacjencie dezynfekuje klamkę oraz oparcie fotela oraz spryska siedzisko fotela preparatem dezynfekcyjnym.
 7. Jeśli terapeuta zauważy u Państwa objawy infekcji odmówi przyjęcia Państwa w dany dzień.
 8. Zachęcamy do korzystania z rękawiczek jednorazowych.
 9. Prosimy o zachowanie dystansu 3 metrów od terapeuty.
 10. Wizyty umawiane są wyłącznie on – line, poprzez sms oraz telefonicznie.
 11. W budynku dostępna jest toaleta, jest ona jednak pomieszczeniem współdzielonym z innymi przedsiębiorcami – prosimy o zachowanie ostrożności.

Oświadczenia pacjenta podczas 1 wizyty w gabinecie stacjonarnym – zapoznaj się

Przed umówieniem wizyty prosimy o zapoznanie się z regulaminem usług świadczonych w Usługi Psychologiczne Balance oraz zasad odwoływania umówionych wizyt. Przychodnia BALANCE nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje związane z niezapoznaniem się z powyższym regulaminem.

REGULAMIN Świadczenia usług Poradni Psychologicznej Balance

 

 1. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.
 2. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza, której wyniki omawiane są z Klientem lub, w przypadku osób niepełnoletnich, rodzicem/opiekunem. Na tej podstawie terapeuta dokonuje wyboru metod i narzędzi pracy terapeutycznej. Następnie terapeuta ustala plan terapii i zapoznaje z nim Klienta.
 3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii.
 4. Psycholog/terapeuta może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem Klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog/terapeuta nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą, a klientem.
 5. Klient ma prawo zrezygnować z pomocy psychologicznej przed zakończeniem ustalonego okresu terapii, zobowiązany jest jednak poinformować o tym terapeutę.
 6. Psycholog/terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować Klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii.
 7. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 8. Wnioski, opinie i zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Klienta z zastrzeżeniem 7-dniowego terminu odbioru. Odbiór dokumentacji odbywa się tylko i wyłącznie osobiście w Gabinecie.
 9. W przypadku świadczenia usług psychologicznych dla dzieci i młodzieży:
  Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie rodzica/opiekuna.
  Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka rodzic/opiekun ustala z terapeutą. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka.
  Terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować rodzica/opiekuna o przebiegu i postępach terapii, a rodzic/opiekun przekazuje informację zwrotną dotyczącą efektywności zajęć, zachodzących zmian w funkcjonowaniu dziecka itp.
  Rodzic/opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli miało by to mieć wpływ na przebieg terapii.
  Terapeuta przekazuje rodzicowi/opiekunowi zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
  Terapeuta może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii.
  Jeśli w Gabinecie pracuje z dzieckiem więcej niż jeden terapeuta – omawiają oni ze sobą postępy oraz problemy związane z dzieckiem, ustalają wspólne cele terapeutyczne i zasady postępowania.
 10. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia:
  Usługi świadczone w ramach Gabinetu mają charakter odpłatny. Płatności należy dokonać gotówką po zakończonej sesji. W losowych przypadkach Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty najpóźniej następnego dnia.
  Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie ani nie obniża ich ceny.
  Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania wizyty: – sesję należy odwołać najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedniego, nie ponosząc kosztu odwołania; – odwołanie sesji po godzinie 16:00 dnia poprzedzającego wizytę skutkuje koniecznością wniesienia pełnej opłaty za sesję terapeutyczną. W przypadku wizyt poniedziałkowych: bezpłatnie sesję należy odwołać najpóźniej w sobotę do godziny 16:00.
  Psycholog prowadzący zobowiązuje się do pokrycia kosztu dojazdu poniesionego przez Klienta w sytuacji, w której ze względu na okoliczności losowe lub zdrowotne nie był w stanie dotrzeć na wizytę, a Klient poniósł już koszty lokomocyjne.
  Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 11. Gabinet zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. Klient zostanie poinformowany o zmianie cennika z miesięcznym wyprzedzeniem.
 12. Podpisanie przez Klienta regulaminu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 13. Dokumentację pacjentów  przechowujemy 2 lata

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem o podpisanie którego poprosi Państwa terapeuta na pierwszej wizycie w naszych gabinetach.

Usługi Psychologiczne Katowice,……………………………………….
Aleksandra Tyszka-Kręt BALANCE
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice

OŚWIADCZENIE PACJENTA

Z uwagi na stan epidemiologiczny związanym z koronawirusem SARS CoV-2 (stan chorobowy Covid-19) i konieczność podejmowania działań zapobiegających rozpowszechnianiu się choroby oraz ograniczonego kontaktu międzyludzkiego, przyjęto od Pacjenta poniższe oświadczenia:
Niżej podpisany/a …………………………………………, oświadczam, że:
– nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie, ani też nie zachodzą podstawy do objęcia mnie taką kwarantanna w związku z stanem epidemiologicznym związanym z koronawirusem SARS CoV-2 (stan chorobowy Covid-19),
– nie miałem w ciągu ostatnich 21 dni kontaktu z osobą u której stwierdzono zakażenie Covid – 19
– nie przebywałam poza terytorium państwa polskiego w okresie ostatnich 14 dni,
– nie miałam kontaktu z osobami, które przebywały poza terytorium państwa polskiego w okresie ostatnich 14 dni.

Nie posiadam żadnego z objawów choroby Covid-19 ( np. kaszel, gorączka, ogólne nadmierne osłabienie, zaburzenia smaku i węchu, bóle mięśni )

CENNIK USŁUG

Ceny usług poszczególnych psychoterapeutów,
mogą się różnić w zależności od posiadanego wykształcenia i certyfikatów.

Konsultacja psychologiczna45min150 zł
Pierwsza wizyta45min150 zł
Doradztwo zawodowe45min150 zł
Interwencja Kryzysowa45min150 zł
Poradnictwo Psychologiczne45min150 zł
Psychoterapia – rozumiana jako stały kontakt po sesjach diagnostycznych45min130 zł
140 zł
Psychoterapia pary90min200 zł
Psychoterapia PTSD (z przedłużoną ekspozycją)75min180 zł
Psychoterapia schematów (z przedłużoną ekspozycją)75min180 zł
Wizyta u certyfikowanego terapeuty 45min150 zł
Konsultacja psychologiczna diagnostyczna90min170 zł
Rozszerzona diagnostyka psychologiczna (test osobowości + test specjalistyczny)120min350 zł
Każdy dodatkowy test do pakietu diagnostyki rozszerzonej15-30min50 zł
Badanie cech osobowości (MMPI-2 wersja komputerowa)do 60min300 zł
Badanie inteligencji ogólnej (test Apis – 2, lub test matryc Reven)45min150 zł
Badanie w kierunku zaburzeń lękowych lub zaburzeń nastroju45min130 zł
140 zł
Badanie cech osobowości (ACL)45min150 zł
Test inteligencji emocjonalnej lub test stylu funkcjonowania interpersonalnego45min150 zł
Testy predyspozycji zawodowych90min300 zł
Badanie neuropsychologiczne (test DUM)45min150 zł
Badanie pamięci (werbalnej i niewerbalnej test DUM oraz test uczenia językowego)60min230 zł
Badanie uwagi (test TUS)45min130 zł
140 zł
Badanie funkcji wykonawczych (funkcja werbalna i niewerbalna, elastyczność myślenia)90min250 zł
Test sortowania kart Wisconsin (funkcje wykonawcze, elastyczność myślenia)60min200 zł
Pakiet testowy – diagnostyka neuropsychologiczna
(obejmujący badanie pamięci uwagi funkcji, funkcji wykonawczych oraz badanie testem matryc Ravena)
135min750 zł
Badanie uszkodzeń prawej półkuli mózgowej60min200 zł
Badanie preferencji zawodowych (młodzież i dorośli)45min150 zł
Opinia psychologiczna120 zł
Fototerapia depresji30min
45min
40 zł
60 zł
Dodatkowa opłata
w sytuacji konieczności rozłożenia sesji diagnostycznej na dwie tury (oplata jak za sesje standartowa)
120zł

*) Na procedurę testów osobowości składają się trzy spotkania. Poza samym wykonaniem testu jest to wywiad kliniczny oraz omówienie wyników. Spotkania poza samym testem, są płatne oddzielnie, jak sesje psychoterapeutyczne

CENNIK USŁUG

Ceny usług poszczególnych psychoterapeutów,
mogą się różnić w zależności od posiadanego
wykształcenia i certyfikatów.

Konsultacja psychologiczna45min150 zł
Pierwsza wizyta45min150 zł
Doradztwo zawodowe45min150 zł
Interwencja Kryzysowa45min150 zł
Poradnictwo Psychologiczne45min150 zł
Psychoterapia – rozumiana jako stały kontakt po sesjach diagnostycznych45min130 zł
140 zł
Psychoterapia pary90min200 zł
Psychoterapia PTSD (z przedłużoną ekspozycją)75min180 zł
Psychoterapia schematów (z przedłużoną ekspozycją)75min180 zł
Wizyta u certyfikowanego terapeuty 45min150 zł
Konsultacja psychologiczna diagnostyczna90min170 zł
Rozszerzona diagnostyka psychologiczna (test osobowości + test specjalistyczny)120min350 zł
Każdy dodatkowy test do pakietu diagnostyki rozszerzonej15-30min50 zł
Badanie cech osobowości (MMPI-2 wersja komputerowa)do 60min300 zł
Badanie inteligencji ogólnej (test Apis – 2, lub test matryc Reven)45min150 zł
Badanie w kierunku zaburzeń lękowych lub zaburzeń nastroju45min130 zł
140 zł
Badanie cech osobowości (ACL)45min150 zł
Test inteligencji emocjonalnej lub test stylu funkcjonowania interpersonalnego45min150 zł
Testy predyspozycji zawodowych90min300 zł
Badanie neuropsychologiczne (test DUM)45min150 zł
Badanie pamięci (werbalnej i niewerbalnej test DUM oraz test uczenia językowego)60min230 zł
Badanie uwagi (test TUS)45min130 zł
140 zł
Badanie funkcji wykonawczych (funkcja werbalna i niewerbalna, elastyczność myślenia)90min250 zł
Test sortowania kart Wisconsin (funkcje wykonawcze, elastyczność myślenia)60min200 zł
Pakiet testowy – diagnostyka neuropsychologiczna
(obejmujący badanie pamięci uwagi funkcji, funkcji wykonawczych oraz badanie testem matryc Ravena)
135min750 zł
Badanie uszkodzeń prawej półkuli mózgowej60min200 zł
Badanie preferencji zawodowych (młodzież i dorośli)45min150 zł
Opinia psychologiczna120 zł
Fototerapia depresji30min
45min
40 zł
60 zł
Dodatkowa opłata
w sytuacji konieczności rozłożenia sesji diagnostycznej na dwie tury (oplata jak za sesje standartowa)
120zł

NASZA DEWIZA

Dewizą naszego zespołu jest niesienie pomocy Klientowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczającego kryzysu. Naszą pomoc kierujemy do osób, których równowaga życiowa została zachwiana, obniżając komfort dotychczasowego funkcjonowania.

Świadczymy także usługi w zakresie diagnostyki problemów, z jakimi boryka się klient.

NASZA DEWIZA

Dewizą naszego zespołu jest niesienie pomocy Klientowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczającego kryzysu. Naszą pomoc kierujemy do osób, których równowaga życiowa została zachwiana, obniżając komfort dotychczasowego funkcjonowania.

Świadczymy także usługi w zakresie diagnostyki problemów, z jakimi boryka się klient.

W związku z korona wirusem część naszych terapeutów pracuje za pośrednictwem komunikatorów Skype - online i prowadzi konsultacje online a jedynie część przyjmuje w gabinetach stacjonarnych. Prosimy o sprawdzanie jaki typ wizyty państwo wybierają.

Wizyty w gabinetach stacjonarnych odbywają się w gabinetach w nowym standardzie sanitarnym. Osoby umówione na wizytę w gabinecie prosimy o zapoznanie się ze standardami sanitarnymi obowiązującymi w czasie pandemii korona-wirusa.

Szczegóły prowadzonych konsultacji on-line
pod adresem e-mail: info@psycholog-balance.pl

Płatności za konsultacje prosimy wykonywać na konto bankowe nr:
86 1140 2004 0000 3902 4380 0696