REJESTRACJA ON-LINE

Zarejestruj się przez internet. Podaj swoje dane osobowe wymagane w procesie rejestracji. Potwierdzenie zapisu otrzymasz na podany podczas rejestracji adres email.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Ładuję...

Przed umówieniem wizyty prosimy o zapoznanie się z regulaminem usług świadczonych w Usługi Psychologiczne Balance oraz zasad odwoływania umówionych wizyt. Przychodnia BALANCE nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje związane z niezapoznaniem się z powyższym regulaminem.

REGULAMIN Świadczenia usług Poradni Psychologicznej Balance

 

 1. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.
 2. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza, której wyniki omawiane są z Klientem lub, w przypadku osób niepełnoletnich, rodzicem/opiekunem. Na tej podstawie terapeuta dokonuje wyboru metod i narzędzi pracy terapeutycznej. Następnie terapeuta ustala plan terapii i zapoznaje z nim Klienta.
 3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii.
 4. Psycholog/terapeuta może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem Klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog/terapeuta nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą, a klientem.
 5. Klient ma prawo zrezygnować z pomocy psychologicznej przed zakończeniem ustalonego okresu terapii, zobowiązany jest jednak poinformować o tym terapeutę.
 6. Psycholog/terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować Klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii.
 7. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 8. Wnioski, opinie i zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Klienta z zastrzeżeniem 7-dniowego terminu odbioru. Odbiór dokumentacji odbywa się tylko i wyłącznie osobiście w Gabinecie.
 9. W przypadku świadczenia usług psychologicznych dla dzieci i młodzieży:
  Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie rodzica/opiekuna.
  Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka rodzic/opiekun ustala z terapeutą. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka.
  Terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować rodzica/opiekuna o przebiegu i postępach terapii, a rodzic/opiekun przekazuje informację zwrotną dotyczącą efektywności zajęć, zachodzących zmian w funkcjonowaniu dziecka itp.
  Rodzic/opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli miało by to mieć wpływ na przebieg terapii.
  Terapeuta przekazuje rodzicowi/opiekunowi zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
  Terapeuta może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii.
  Jeśli w Gabinecie pracuje z dzieckiem więcej niż jeden terapeuta – omawiają oni ze sobą postępy oraz problemy związane z dzieckiem, ustalają wspólne cele terapeutyczne i zasady postępowania.
 10. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia:
  Usługi świadczone w ramach Gabinetu mają charakter odpłatny. Płatności należy dokonać gotówką po zakończonej sesji. W losowych przypadkach Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty najpóźniej następnego dnia.
  Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie ani nie obniża ich ceny.
  Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania wizyty: – sesję należy odwołać najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedniego, nie ponosząc kosztu odwołania; – odwołanie sesji po godzinie 16:00 dnia poprzedzającego wizytę skutkuje koniecznością wniesienia pełnej opłaty za sesję terapeutyczną. W przypadku wizyt poniedziałkowych: bezpłatnie sesję należy odwołać najpóźniej w sobotę do godziny 16:00.
  Psycholog prowadzący zobowiązuje się do pokrycia kosztu dojazdu poniesionego przez Klienta w sytuacji, w której ze względu na okoliczności losowe lub zdrowotne nie był w stanie dotrzeć na wizytę, a Klient poniósł już koszty lokomocyjne.
  Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 11. Gabinet zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. Klient zostanie poinformowany o zmianie cennika z miesięcznym wyprzedzeniem.
 12. Podpisanie przez Klienta regulaminu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

CENNIK USŁUG

Konsultacja psychologiczna(45min)120 zł
Pierwsza wizyta(45min)120 zł
Doradztwo zawodowe(45min)120 zł
Interwencja Kryzysowa(45min)120 zł
Poradnictwo Psychologiczne(45min)120 zł
Psychoterapia – rozumiana jako stały kontakt po sesjach diagnostycznych(45min)120 zł
Psychoterapia pary(90min)200 zł
Psychoterapia PTSD (z przedłużoną ekspozycją)(75min)180 zł
Psychoterapia schematów (z przedłużoną ekspozycją)(75min)180 zł
Wizyta u certyfikowanego terapeuty (45min)120 zł
Konsultacja psychologiczna diagnostyczna(90min)170 zł
Rozszerzona diagnostyka psychologiczna (test osobowości + test specjalistyczny)(120min)350 zł
Każdy dodatkowy test do pakietu diagnostyki rozszerzonej(15-30min)50 zł
Badanie cech osobowości (MMPI-2 wersja komputerowa)do (60min)200 zł
Badanie inteligencji ogólnej (test Apis – 2, lub test matryc Reven)(45min)150 zł
Badanie w kierunku zaburzeń lękowych lub zaburzeń nastroju(45min)120 zł
Badanie cech osobowości (ACL)(45min)150 zł
Test inteligencji emocjonalnej lub test stylu funkcjonowania interpersonalnego(45min)150 zł
Testy predyspozycji zawodowych(90min)300 zł
Badanie neuropsychologiczne (test DUM)(45min)150 zł
Badanie pamięci (werbalnej i niewerbalnej test DUM oraz test uczenia językowego)(60min)230 zł
Badanie uwagi (test TUS)(45min)120 zł
Badanie funkcji wykonawczych (funkcja werbalna i niewerbalna, elastyczność myślenia)(90min)250 zł
Test sortowania kart Wisconsin (funkcje wykonawcze, elastyczność myślenia)(60min)200 zł
Pakiet testowy – diagnostyka neuropsychologiczna
(obejmujący badanie pamięci uwagi funkcji, funkcji wykonawczych oraz badanie testem matryc Ravena)
(135min)600 zł
Badanie uszkodzeń prawej półkuli mózgowej(60min)200 zł
Badanie preferencji zawodowych (młodzież, dorośli)(45min)150 zł
Opinia psychologiczna80 zł
Fototerapia depresji(30min)
(45min)
40 zł
60 zł
Dodatkowa opłata w sytuacji konieczności rozłożenia sesji diagnostycznej na dwie tury (oplata jak za sesje standartowa)120zł

CENNIK USŁUG

Konsultacja psychologiczna(45min)120 zł
Pierwsza wizyta(45min)120 zł
Doradztwo zawodowe(45min)120 zł
Interwencja Kryzysowa(45min)120 zł
Poradnictwo Psychologiczne(45min)120 zł
Psychoterapia – rozumiana jako stały kontakt po sesjach diagnostycznych(45min)120 zł
Psychoterapia pary(90min)200 zł
Psychoterapia PTSD (z przedłużoną ekspozycją)(75min)180 zł
Psychoterapia schematów (z przedłużoną ekspozycją)(75min)180 zł
Wizyta u certyfikowanego terapeuty (45min)120 zł
Konsultacja psychologiczna diagnostyczna(90min)170 zł
Rozszerzona diagnostyka psychologiczna (test osobowości + test specjalistyczny)(120min)350 zł
Każdy dodatkowy test do pakietu diagnostyki rozszerzonej(15-30min)50 zł
Badanie cech osobowości (MMPI-2 wersja komputerowa)do (60min)200 zł
Badanie inteligencji ogólnej (test Apis – 2, lub test matryc Reven)(45min)150 zł
Badanie w kierunku zaburzeń lękowych lub zaburzeń nastroju(45min)120 zł
Badanie cech osobowości (ACL)(45min)150 zł
Test inteligencji emocjonalnej lub test stylu funkcjonowania interpersonalnego(45min)150 zł
Testy predyspozycji zawodowych(90min)300 zł
Badanie neuropsychologiczne (test DUM)(45min)150 zł
Badanie pamięci (werbalnej i niewerbalnej test DUM oraz test uczenia językowego)(60min)230 zł
Badanie uwagi (test TUS)(45min)120 zł
Badanie funkcji wykonawczych (funkcja werbalna i niewerbalna, elastyczność myślenia)(90min)250 zł
Test sortowania kart Wisconsin (funkcje wykonawcze, elastyczność myślenia)(60min)200 zł
Pakiet testowy – diagnostyka neuropsychologiczna
(obejmujący badanie pamięci uwagi funkcji, funkcji wykonawczych oraz badanie testem matryc Ravena)
(135min)600 zł
Badanie uszkodzeń prawej półkuli mózgowej(60min)200 zł
Badanie preferencji zawodowych (młodzież, dorośli)(45min)150 zł
Opinia psychologiczna80 zł
Fototerapia depresji(30min)
(45min)
40 zł
60 zł
Dodatkowa opłata w sytuacji konieczności rozłożenia sesji diagnostycznej na dwie tury (oplata jak za sesje standartowa)120zł

NASZA DEWIZA

Dewizą naszego zespołu jest niesienie pomocy Klientowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczającego kryzysu. Naszą pomoc kierujemy do osób, których równowaga życiowa została zachwiana, obniżając komfort dotychczasowego funkcjonowania.

Świadczymy także usługi w zakresie diagnostyki problemów, z jakimi boryka się klient.

NASZA DEWIZA

Dewizą naszego zespołu jest niesienie pomocy Klientowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczającego kryzysu. Naszą pomoc kierujemy do osób, których równowaga życiowa została zachwiana, obniżając komfort dotychczasowego funkcjonowania.

Świadczymy także usługi w zakresie diagnostyki problemów, z jakimi boryka się klient.