OFERTA

Standardowy cennik usług psychologicznych. Pracujemy do późnych godzin wieczornych, całkowicie skupieni na rozmowach z pacjentami, dlatego umów się wcześniej na wizytę.

Przed umówieniem wizyty prosimy o zapoznanie się z regulaminem usług świadczonych w Usługi Psychologiczne Balance oraz zasad odwoływania umówionych wizyt. Regulamin znajduje się poniżej cennika. Przychodnia BALANCE nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje związane z niezapoznaniem się z powyższym regulaminem.

Konsultacja psychologiczna45min150 zł
Pierwsza wizyta45min150 zł
Doradztwo zawodowe45min150 zł
Interwencja Kryzysowa45min150 zł
Poradnictwo Psychologiczne45min150 zł
Psychoterapia – rozumiana jako stały kontakt po sesjach diagnostycznych45min130 zł
140 zł
Psychoterapia pary90min200 zł
Psychoterapia PTSD (z przedłużoną ekspozycją)75min180 zł
Psychoterapia schematów (z przedłużoną ekspozycją)75min180 zł
Wizyta u certyfikowanego terapeuty 45min150 zł
Konsultacja psychologiczna diagnostyczna90min170 zł
Rozszerzona diagnostyka psychologiczna (test osobowości + test specjalistyczny)120min350 zł
Każdy dodatkowy test do pakietu diagnostyki rozszerzonej15-30min50 zł
Badanie cech osobowości (MMPI-2 wersja komputerowa)do 60min300 zł
Badanie inteligencji ogólnej (test Apis – 2, lub test matryc Reven)45min150 zł
Badanie w kierunku zaburzeń lękowych lub zaburzeń nastroju45min130 zł
140 zł
Badanie cech osobowości (ACL)45min150 zł
Test inteligencji emocjonalnej lub test stylu funkcjonowania interpersonalnego45min150 zł
Testy predyspozycji zawodowych90min300 zł
Badanie neuropsychologiczne (test DUM)45min150 zł
Badanie pamięci (werbalnej i niewerbalnej test DUM oraz test uczenia językowego)60min230 zł
Badanie uwagi (test TUS)45min130 zł
140 zł
Badanie funkcji wykonawczych (funkcja werbalna i niewerbalna, elastyczność myślenia)90min250 zł
Test sortowania kart Wisconsin (funkcje wykonawcze, elastyczność myślenia)60min200 zł
Pakiet testowy – diagnostyka neuropsychologiczna
(obejmujący badanie pamięci uwagi funkcji, funkcji wykonawczych oraz badanie testem matryc Ravena)
135min750 zł
Badanie uszkodzeń prawej półkuli mózgowej60min200 zł
Badanie preferencji zawodowych (młodzież i dorośli)45min150 zł
Opinia psychologiczna120 zł
Fototerapia depresji30min
45min
40 zł
60 zł
Dodatkowa opłata
w sytuacji konieczności rozłożenia sesji diagnostycznej na dwie tury (oplata jak za sesje standartowa)
120zł

Przed umówieniem wizyty prosimy o zapoznanie się z regulaminem usług świadczonych w Usługi Psychologiczne Balance oraz zasad odwoływania umówionych wizyt. Regulamin znajduje się poniżej cennika. Przychodnia BALANCE nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje związane z niezapoznaniem się z powyższym regulaminem.

Konsultacja psychologiczna45min150 zł
Pierwsza wizyta45min150 zł
Doradztwo zawodowe45min150 zł
Interwencja Kryzysowa45min150 zł
Poradnictwo Psychologiczne45min150 zł
Psychoterapia – rozumiana jako stały kontakt po sesjach diagnostycznych45min130 zł
140 zł
Psychoterapia pary90min200 zł
Psychoterapia PTSD (z przedłużoną ekspozycją)75min180 zł
Psychoterapia schematów (z przedłużoną ekspozycją)75min180 zł
Wizyta u certyfikowanego terapeuty 45min150 zł
Konsultacja psychologiczna diagnostyczna90min170 zł
Rozszerzona diagnostyka psychologiczna (test osobowości + test specjalistyczny)120min350 zł
Każdy dodatkowy test do pakietu diagnostyki rozszerzonej15-30min50 zł
Badanie cech osobowości (MMPI-2 wersja komputerowa)do 60min300 zł
Badanie inteligencji ogólnej (test Apis – 2, lub test matryc Reven)45min150 zł
Badanie w kierunku zaburzeń lękowych lub zaburzeń nastroju45min130 zł
140 zł
Badanie cech osobowości (ACL)45min150 zł
Test inteligencji emocjonalnej lub test stylu funkcjonowania interpersonalnego45min150 zł
Testy predyspozycji zawodowych90min300 zł
Badanie neuropsychologiczne (test DUM)45min150 zł
Badanie pamięci (werbalnej i niewerbalnej test DUM oraz test uczenia językowego)60min230 zł
Badanie uwagi (test TUS)45min130 zł
140 zł
Badanie funkcji wykonawczych (funkcja werbalna i niewerbalna, elastyczność myślenia)90min250 zł
Test sortowania kart Wisconsin (funkcje wykonawcze, elastyczność myślenia)60min200 zł
Pakiet testowy – diagnostyka neuropsychologiczna
(obejmujący badanie pamięci uwagi funkcji, funkcji wykonawczych oraz badanie testem matryc Ravena)
135min750 zł
Badanie uszkodzeń prawej półkuli mózgowej60min200 zł
Badanie preferencji zawodowych (młodzież i dorośli)45min150 zł
Opinia psychologiczna120 zł
Fototerapia depresji30min
45min
40 zł
60 zł
Dodatkowa opłata
w sytuacji konieczności rozłożenia sesji diagnostycznej na dwie tury (oplata jak za sesje standartowa)
120zł

REGULAMIN Świadczenia usług Poradni Psychologicznej Balance

 

 1. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.
 2. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza, której wyniki omawiane są z Klientem lub, w przypadku osób niepełnoletnich, rodzicem/opiekunem. Na tej podstawie terapeuta dokonuje wyboru metod i narzędzi pracy terapeutycznej. Następnie terapeuta ustala plan terapii i zapoznaje z nim Klienta.
 3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii.
 4. Psycholog/terapeuta może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem Klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog/terapeuta nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą, a klientem.
 5. Klient ma prawo zrezygnować z pomocy psychologicznej przed zakończeniem ustalonego okresu terapii, zobowiązany jest jednak poinformować o tym terapeutę.
 6. Psycholog/terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować Klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii.
 7. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 8. Wnioski, opinie i zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Klienta z zastrzeżeniem 7-dniowego terminu odbioru. Odbiór dokumentacji odbywa się tylko i wyłącznie osobiście w Gabinecie.
 9. W przypadku świadczenia usług psychologicznych dla dzieci i młodzieży:
  Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie rodzica/opiekuna.
  Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka rodzic/opiekun ustala z terapeutą. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka.
  Terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować rodzica/opiekuna o przebiegu i postępach terapii, a rodzic/opiekun przekazuje informację zwrotną dotyczącą efektywności zajęć, zachodzących zmian w funkcjonowaniu dziecka itp.
  Rodzic/opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli miało by to mieć wpływ na przebieg terapii.
  Terapeuta przekazuje rodzicowi/opiekunowi zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
  Terapeuta może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii.
  Jeśli w Gabinecie pracuje z dzieckiem więcej niż jeden terapeuta – omawiają oni ze sobą postępy oraz problemy związane z dzieckiem, ustalają wspólne cele terapeutyczne i zasady postępowania.
 10. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia:
  Usługi świadczone w ramach Gabinetu mają charakter odpłatny. Płatności należy dokonać gotówką po zakończonej sesji. W losowych przypadkach Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty najpóźniej następnego dnia.
  Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie ani nie obniża ich ceny.
  Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania wizyty: – sesję należy odwołać najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedniego, nie ponosząc kosztu odwołania; – odwołanie sesji po godzinie 16:00 dnia poprzedzającego wizytę skutkuje koniecznością wniesienia pełnej opłaty za sesję terapeutyczną. W przypadku wizyt poniedziałkowych: bezpłatnie sesję należy odwołać najpóźniej w sobotę do godziny 16:00.
  Psycholog prowadzący zobowiązuje się do pokrycia kosztu dojazdu poniesionego przez Klienta w sytuacji, w której ze względu na okoliczności losowe lub zdrowotne nie był w stanie dotrzeć na wizytę, a Klient poniósł już koszty lokomocyjne.
  Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 11. Gabinet zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. Klient zostanie poinformowany o zmianie cennika z miesięcznym wyprzedzeniem.
 12. Podpisanie przez Klienta regulaminu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

Konsultacjepsychologiczne

Z konsultacji psychologicznej powinni Państwo skorzystać w sytuacji niepewności jaka forma spotkań z specjalistą będzie dla Państwa najkorzystniejsza. W czasie konsultacji psychoterapeuta oceni problem i pomoże dobrać odpowiednią formę pomocy lub zleci wykonanie diagnostyki.

Psychoterapiapoznawczo-behawioralna

Celem terapii jest zmiana sposobu myślenia (schematów poznawczych, zniekształceń myślenia) oraz redukcja dysfunkcjonalnych zachowań. Terapia bazuje na podejściu edukacyjnym – pacjent nabywa umiejętności, dzięki którym sam będzie mógł rozwiązać swoje problemy. Jest terapią krótkoterminową, skoncentrowaną na redukcji objawów.

Psychoterapiapsychodynamiczna

Metoda leczenia oparta na badaniu nieświadomych procesów, podkreślająca rolę relacji terapeutycznej. Traktuje objaw jako wyraz wewnętrznych konfliktów i deficytów pacjenta. Jest to metoda długoterminowej terapii, której celem jest osiągnięcie trwałych zmian w funkcjonowaniu danej osoby.

Psychoterapiaschematów

Rodzaj terapii wywodzący się z rodziny terapii poznawczo – behawioralnych, integrująca to podejście z psychodynamicznym rozumieniem problematyki pacjenta. Stosowana głównie w zakresie zaburzeń osobowości oraz zaburzeń emocjonalnych czy partnerskich. Polega na zmianie schematów (emocjonalnych, behawioralnych lub myślowych przyzwyczajeń), których powielanie powoduje dysfunkcje w życiu pacjenta.

TerapiaPTSD oraz traumy

Jeżeli przeżyli Państwo traumatyczne wydarzenie, po którym wystąpiła trudność z przywróceniem harmonii dnia codziennego powinni Państwo skorzystać z tej formy pomocy.

Psychoterapiauzależnień i osobowości DDA

Z konsultacji psychologicznej powinni Państwo skorzystać w sytuacji niepewności jaka forma spotkań z specjalistą będzie dla Państwa najkorzystniejsza. W czasie konsultacji psychoterapeuta oceni problem i pomoże dobrać odpowiednią formę pomocy lub zleci wykonanie diagnostyki.

Konsultacjediagnostyczne

Ma na celu zdefiniowanie problemu z jakim boryka się Pacjent oraz w konsekwencji dobór optymalnej formy pomocy. Odbywa się za pomocą metod psychologicznych takich jak wywiad, analiza dokumentacji oraz testy psychologiczne . Ma na celu sprecyzowanie formy terapii. Jest to najważniejszym etap terapii psychologicznej, ponieważ aby leczyć najpierw należy szczegółowo zdefiniować problem. Jest to element wyróżniający nasz ośrodek, pracujemy zgodnie z zasadą, że aby leczyć zaburzenie należy je wcześniej dobrze zdefiniować.

Doradztwopsychologiczne

Jest forma pomocy skierowana do osób zdrowych, borykających się z kryzysami rozwojowymi lub trudnościami przystosowawczymi. Spotkania mają za zadanie wygenerowanie jak największej ilości rozwiązań z jakim zgłasza się klient oraz wybór tego które najlepiej odpowie na potrzeby klienta. Jest to forma pomocy krótkoterminowej, skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu. Spotkania zwykle prowadzi terapeuta poznawczo – behawioralny.

Fototerapialampami medycznymi

Naświetlanie lampami medycznymi o parametrach światła zbliżonymi do parametrów promieni słonecznych ( bez szkodliwego promieniowania UV). Tą formę terapii wykorzystuje się wspomagająco w przypadku sezonowych zaburzeń nastroju w tym depresji oraz trudności związanych z rytmem dobowych( trudności z zasypianiem, przedwczesne wybudzanie się, zaburzenia snu spowodowane pracą zmianową, syndrom „jet – lag”). Badania wykazały także pozytywny wpływ fototerapii w leczeniu bulimii, otyłości, zaburzeń koncentracji oraz łagodzeniu syndromu napięcia przedmięsiączkowego czy objawów menopauzy.

Konsultacjedla rodziców

Polegają na doskonaleniu warsztatu wychowawczego rodziców. Psycholog udziela wsparcia merytorycznego i pomaga dobrać odpowiednie narzędzia pracy z dzieckiem. Forma spotkań wdrażana jest często pomocniczo w terapii dziecka, co pomaga zoptymalizować rezultaty pracy z dzieckiem.

Doradztwozawodowe

Forma pomocy skierowana do osób szukających własnej ścieżki zawodowej, pragnących wybrać lub zmienić zawód, pracę. Świadczymy pomoc w zakresie rozpoznania mocnych i słabych stron klienta, co znacząco ułatwia wybór adekwatnej i satysfakcjonującej drogi zawodowej. Jest to także forma pomocy w sytuacjach wypalenia zawodowego lub trudności adaptacyjnych klienta w środowisku zawodowym.

Interwencja kryzysowaWsparcie psychologiczne

Forma pracy kierowana do Pacjentów borykających się z trudnymi sytuacjami życiowymi. Psycholog skupia się na przeżyciach klienta, stara się ułatwić mu przeżycie trudnych emocji związanych z problemem. Jest to forma pomocy krótkoterminowej.

Relaksacja

Technika terapeutyczna używana w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu czy zaburzeń odżywiania. Pomocniczo także w terapii bólów o podłożu psychogennym. Polega na uczeniu klienta sposobów osiągania stanu relaksu. Jest ważna formą wspomagającą proces psychoterapii.

NASZA DEWIZA

Dewizą naszego zespołu jest niesienie pomocy Klientowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczającego kryzysu. Naszą pomoc kierujemy do osób, których równowaga życiowa została zachwiana, obniżając komfort dotychczasowego funkcjonowania.

Świadczymy także usługi w zakresie diagnostyki problemów, z jakimi boryka się klient.

NASZA DEWIZA

Dewizą naszego zespołu jest niesienie pomocy Klientowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczającego kryzysu. Naszą pomoc kierujemy do osób, których równowaga życiowa została zachwiana, obniżając komfort dotychczasowego funkcjonowania.

Świadczymy także usługi w zakresie diagnostyki problemów, z jakimi boryka się klient.